Kvet

Obchodní podmínky

1. Úvodní informace

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí při nákupu v internetovém obchodě www.himalyo.cz provozovaném HIMALYO SE, se sídlem Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praha 7, IČ 06610889 (dále jen „prodávající“).
 2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a obě jsou vyhotoveny v českém jazyce. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání, od obchodních podmínek odlišných, mající před ustanoveními obchodních podmínek přednostní uplatnění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž novým zněním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami řádně a dostatečně seznámil, a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou uloženy na stránkách internetového obchodu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
 5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako NOZ).
 6. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka (čl. 3.) učiněná kupujícím na www.himalyo.cz je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení o přijetí objednávky“ na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce či prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku. Kupující je povinen zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v potvrzení o přijetí objednávky jiný údaj, než který v objednávce uvedl kupující, je povinen neprodleně kontaktovat telefonicky nebo emailem prodávajícího. Objednávka a potvrzení jejího doručení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany smluvního vztahu mohou seznámit.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy, a zároveň dává výslovný souhlas k použití automatického telefonního systému, faxového přístroje a automatickému rozesílání elektronické pošty. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Prodávající není jakkoliv povinen k uzavření kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je s ní srozuměn.
 4. Prodávající zajišťuje dodávky objednaného zboží (věci) pouze v rámci území České republiky, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 5. Jednotlivé uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány a nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám.

3. Způsob objednání a cena zboží včetně platebních podmínek

 1. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen a informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu, či do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající má možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Slevy za doporučení zákazníka resp. za jejich nákupy mohou získat pouze ti Partneři (vlastníci partnerského KÓDU), kterým ještě nebyla poskytnuta sleva z maloobchodních cen uvedených na e-shopu www.himalyo.cz. Provize, kterou Partner použije na svůj další nákup, bude na zaslaném daňovém dokladu vyjádřena formou slevy. Partner, který je zaregistrovaný v partnerském programu Himalyo PRO a splní požadovaný obrat 30 tisíc Kč za rok a požaduje provizi vyplatit na bankovní účet, je povinen po odeslání žádosti o vyplacení vystavit daňový doklad a tento doručit prodávajícímu (HIMALYO SE)
 2. Kupující pro objednání zboží vyplní tzv. “objednávkový formulář” (dále jen “objednávka”) obsahující zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn v závislosti na typu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 3. Kupující uhradí prodávajícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží takto:
  • A. Platba dobírkou
   Cenu za zboží uhradí kupující v hotovosti při jeho převzetí přepravci (např. řidiči přepravní služby Geis)
  • B. Platba předem bezhotovostním převodem
   Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
  • C. Bezhotovostně
   Prostřednictvím platebního systému
 4. Kupující je společně s kupní cenou povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, kdy není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 5. V případě platby v hotovosti v provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 6. Prodávající ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad či doklad o zakoupení zboží, a to v případech, kdy je to v obchodním styku obvyklé nebo stanoveno obecně závaznými právními předpisy.
 7. Při prodlení s úhradou kupní ceny má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny zboží, s jehož úhradou je kupující v prodlení.

4. Dodání a přeprava zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího. Za převzetí zboží u kupujícího, který je podnikatelem, se považuje i okamžik jeho předání prvnímu dopravci (přechod nebezpečí škody na věci). Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilé zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním zboží.
 2. Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách. Náklady na dopravu (včetně všech poplatků) hradí kupující.
 3. Prodávající je povinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je povinen jej na místě převzít.
 4. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,15 % denně z ceny neodebraného zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jiném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné uvedené poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.
 6. Kupující vždy řádně zkontroluje obsah zásilky (balíku) při jejím převzetí. Pokud zásilka nebo její obsah vykazuje znaky poškození, sepíše kupující ihned protokol o poškození zásilky s dopravcem. Došlo-li k poškození zboží dopravou bez známek poškození obalu, oznámí kupující tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Vždy je vhodné vyfotit poškození a poslat pořízený snímek prodávajícímu emailem k důkazu o nároku kupujícího z případné reklamace.
 7. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě. V případě platby předem bankovním převodem se doba doručení počítá od připsání částky na účet prodávajícího. Po uzavření objednávky bude kupujícímu zaslán informační e-mail o přijetí objednávky a následně informace o připravované expedici zboží.

5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a to nejpozději do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na info@himalyo.cz)
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 4. Prodávající vrátí jakoukoliv platbu kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastala první z těchto skutečností.
 5. Zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, nepoužité a kompletní spolu s originálním dokladem o koupi (fakturou) na adresu:

  HIMALYO SE,
  Trojská 39/201,
  Troja, 171 00 Praha 7

  a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím.
 6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má v takovém případě vůči kupujícímu právo na náhradu přepravného a ostatních nákladů spojených s vrácením zboží.
 2. Prodávající má rovněž právo od smlouvy odstoupit, pokud je ukončena výroba zboží nebo jeho dodávka na trh, případně se výrazným způsobem změní cena zboží, nebo i bez důvodu.

7. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku) těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem dostupným na internetových stránkách www.himalyo.cz.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 3. V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vadu, náleží kupujícímu práva z vadného plnění dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující a prodávající se dohodli, že rozhodující mimosoudní institucí bude pouze a jen Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na adrese https://adr.coi.cz/cs.

8. Ochrana osobních dat

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu poskytnuty ze strany kupujícího za účelem splnění objednávky, jsou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací či sdělení, kupující souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření s případným nesouhlasem. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou případů souvisejících s platebním stykem či distribucí objednaného zboží. Kupující prohlašuje, že jakékoliv vyplněné osobní údaje jsou pravdivé a správné, a že bez zbytečného odkladu bude informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9. Závěrečná ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 NOZ. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupující bere na vědomí, že koupí zboží, které je v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a log, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných osob, není-li stanoveno jinak.

Údaje, informace, nabídky a výzvy z reklamních e-mailů, které zasílá HIMALYO SE, nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ani veřejný příslib a nelze si je takto vykládat a HIMALYO SE z těchto textů zavazovat bez vysloveného, předchozího, písemného souhlasu HIMALYO SE

10. Kontaktní údaje prodávajícího

HIMALYO SE, Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praha 7, obchod@himalyo.cz, +420 840 000 111

11. Poskytnutí reference

Poskytnutím Vaší reference o GOJI souhlasíte se zveřejněním obsahu této reference nebo její části na webových stránkách, které určí HIMALYO SE, anebo s odkazem na tuto referenci na těchto webových stránkách a současně se zveřejněním Vašeho jména a příjmení nebo názvu, emailové adresy nebo fotografií, které nám v souvislosti s referencí zašlete, a to na dobu nejméně dvanáct měsíců.
 

12. Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
 2. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod
 
 


(revize 16. 2. 2017)
frame-scrollup