1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v e-shopu www.HIMALYO.cz, provozovaného společností HIMALYO SE, se sídlem Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praha 7.

2. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Reklamační řád“).

Kupující svým podáním objednávky, akceptací potvrzení objednávky, akceptací protinávrhu dodavatele, potvrzením nabídky dodavatele, podpisem kupní smlouvy, převzetím a uhrazením (i částečným) faktury na zálohovou platbu, převzetím dodaného zboží od prodávajícího nebo dopravce nebo převzetím faktury za dodané zboží - podle toho, co nastane dříve - stvrzuje, že s tímto Reklamačním řádem souhlasí.

3. Záruční doba

3.1 Záruka se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené.
Prodávající odpovídá za vady zboží, které se u zboží vyskytnou v průběhu záruční doby a to za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu.

3.2 Minimální doba záruky se řídí expirační dobou zboží.

3.3 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, a to od okamžiku vyznačením poznámky o výměně zboží na příslušném dokladu.

4. Způsob reklamace

4.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádu, které musejí být splněny současně:

4.1.1 kupující provedl při převzetí zboží od prodávajícího či ihned bezprostředně po dodání zboží prodávajícím kvalifikovanou kontrolu dodaného zboží. Převzal-li kupující zboží od prodávajícího nebo nepodal-li prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží od prodávajícího, má se za to, že zboží bylo převzato bez vad,

 

4.1.2 kupující uplatní nároky z vad řádně a včas v souladu s tímto Reklamačním řádem,

 

4.1.3 po celou dobu trvání záruční doby (doby expirace) do zboží nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena prodávajícím,

 

4.1.4 zboží bude kupujícím užíváno pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením,

 

4.1.5 bude zajištěna běžná údržba zboží (sucho, mimo tepelné zdroje, mimo dosah slunečního svitu apod.)

V případě pochybností je kupující povinen prokázat, že zboží užíval v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Reklamačním řádu.

4.2 Projeví-li se na zboží v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující vadu zjistil, doručit prodávajícímu písemné oznámení o výskytu vad zboží obsahující zejména podrobný popis vady, případně jak se vada projevuje, a uvedení data, kdy kupující vady zjistil (dále jen „písemné oznámení“). Písemné oznámení kupující učiní na formuláři prodávajícího (Reklamační list) dostupného na www.HIMALYO.cz. Kupující je povinen současně s písemným oznámením předložit prodávajícímu kopie dokumentace, na jejichž základě bylo zboží, u nichž uplatňuje kupující nároky z vad, kupujícímu předáno. Bez řádného vyplnění písemného oznámení (reklamačního listu) nebude reklamace uznána.
4.3 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost.

5. Nároky z vad

5.1 Jestliže se v průběhu záruční doby vyskytnou u zboží vady, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad zboží:

5.1.1 u veškerých odstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Ukáže-li se, že vady zboží jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 5.1.2 tohoto Reklamačního řádu. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu.

5.1.2 u neodstranitelných vad zboží vzniká kupujícímu výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží anebo vystavení opravného daňového dokladu (dobropisu) na vadné zboží, a to dle volby prodávajícího. Pro účely vystavení dobropisu na vadné zboží je kupující povinen předložit prodávajícímu kopii daňového dokladu, kterým bylo toto zboží zakoupeno.

5.2 Podmínkou vzniku nároků dle bodu 5.1 tohoto Reklamačního řádu je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady v souladu s tímto Reklamačním řádem, tj. řádně a včas.

6. Neoprávněná reklamace

6.1 Záruka se nevztahuje na následující případy:

6.1.1 vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,

6.1.2 vady vzniklé mechanickým poškozením zboží

6.1.3 vady zboží, které bylo upravováno zákazníkem,

6.1.4 vady zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

6.2 Prodávající negarantuje kompatibilitu zboží se zbožím jiným, nebyla-li tato kompatibilita kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

6.3 Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu nahradit v plné výši.

7. Lhůty pro vyřízení reklamace

7.1 Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad zboží kupujícím, tj. uplatnění vad zboží v souladu s tímto Reklamačním řádem. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

7.2 Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího.

7.3 Místem uplatnění nároků z vad kupujícím je:
HIMALYO SE, Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praha 7
e-mail: info@himalyo.cz
tel.: +420 840 000 111

7.4 Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % denně z kupní ceny nevyzvednutého zboží. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení reklamace telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 8. 12. 2014.

8.2 Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.

8.3 Neoddělitelnou přílohu tohoto Reklamačního řádu tvoří vzor pro uplatnění reklamace.


(revize 19. 1. 2014)
frame-scrollup